Általános adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

(módosításokkal egységes szerkezetben)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE újraszabályozta a természetes személyek személyes adatainak a kezelési szabályait, védelmét és az adatok szabad áramlásának feltételeit. (általános adatvédelmi rendelet:GDPR)

A természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelme alapvető jog. Az Európai Unió Alapjogi Chartája (Charta) 8. cikkének (1) bekezdése és az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 16. cikkének (1) bekezdése rögzíti, hogy mindenkinek joga van a rá vonatkozó személyes adatok védelméhez.

A természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelméhez kapcsolódó elvek és szabályok a természetes személyek állampolgárságától és lakóhelyétől függetlenül tiszteletben tartják e természetes személyek alapvető jogait és szabadságait, különösen, ami a személyes adataik védelméhez való jogukat illeti.

A természetes személyeket a személyes adataik kezelésével kapcsolatban e rendelet alapján nyújtott védelem állampolgárságuktól és lakóhelyüktől függetlenül megilleti.

Az Ön személyes adatainak kezelője:

Név: Kollár Pakk Csomagolástechnikai, Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
 

Székhely: 6726 Szeged Csalogány utca 24.

Telephely:

6771 Szeged-Szőreg, Külterület 2.

6728 Szeged, Dorozsmai út 35. B.

Fióktelephely:

1037 Budapest, Bécsi út 250-254

8095 Pákozd, Rákóczi utca 18.
 

Adószám: 11097978-2-06

Cégjegyzékszám: 06-09-003646
 

A cég statisztikai számjele: 11097978-2222-113-06
 

E-mail:

budapest.iroda@kollarpakk.hu

szeged.iroda@kollárpakk.hu

Telefonszám:

+36-62-555-424

+36-1-800-8089

Weboldal: www.kollarpakk.hu

A Szolgáltató adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-87766/2015

Képviseletre jogosult:

Komoróczy-Kollár Rita ügyvezető

Kollár Imre Zoltán ügyvezető

Kollár Imre Zoltánné ügyvezető

Cég pénzforgalmi jelzőszáma: 11998006-02614702-00000000

Természetes személyek adatainak a kezelésére, csak az érintett önkéntes hozzájárulása esetén van lehetőségünk. Erről való nyilatkozattétel tipikusan a hozzájárulást jelentő négyzet kijelölésével vagy honlapunkon történő regisztrációval történik.

Egyidejűleg a természetes személynek módja van megtekinteni jelen adatvédelmi szabályzatunkat, és ennek megismerése után dönteni arról, hogy önkéntesen hozzájárul-e személyes adatai kezeléséhez.

Amennyiben Ön önkéntesen hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez, úgy lehetősége van a kezelt adatokat megtekinteni és hozzájárulását szabadon visszavonhatja.

A személyes adatai kezelésének a jogcíme szerződéses jogviszony vagy munkaviszony.

Az adatkezelés célja: Jogos érdekből szerződéses jogviszony esetén a szerződés megkötése, szerződéskötésre történő ajánlattétel, szerződéses kapcsolattartás és tájékoztatás termékeinkről, akcióinkról, vásárlási kedvezményeinkről.

Munkaviszony esetén az önkéntesen adott hozzájárulás fennállásáig a munkaviszony vagy egyéb szerződéses jogviszony tartalma alatt ill külön jogszabály rendelkezése alapján az abban megjelölt időpontig.

Az érintett adatok tárolásának időtartama: az önkéntesen adott hozzájárulás fennállásáig ill külön jogszabály rendelkezése alapján az abban megjelölt időpontig.

Az érintett adatok: Szerződéses jogviszony esetén név, email, telefon, lakcím, szállítási és számlázási cím, amennyiben eltérő a szállítási címtől. Amennyiben a fizetési mód átutalással valósul meg, akkor bankszámlaszám kezelése.

Munkaviszony esetén név,születési idő, hely, anyja neve, végzettsége, üzemorvosi alkalmassági vizsgálat eredménye, email, telefon, tajszám, adószám.

A vásárlás és regisztráció során megadott fenti személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelő által üzemeltetett weboldalakon történik, és az adatkezelést követően az adatok tárolására egy külön szerveren kerül sor. Az adatkezelőn kívül más személy vagy szervezet a kezelt adatokhoz nem fér hozzá, az adatok jelszóval védettek.

A szerződéskötés során megadott fenti személyes adatok kezelése papír alapon és elektronikusan kizárólag a munkaviszony vagy szerződéses egyéb jogviszony keretében történik, és az adatkezelést követően az adatok tárolása elektronikusan a számítógép merevlemezén, és biztonsági másolata egy külső adattárolón kerül megőrzésre. A papír alapú adatok a telephelyen egy dossziéban a polcon, egyénileg zárt szekrényben kerülnek elhelyezésre, mely szekrény kulcsával kizárólag az adatkezelő képviselője rendelkezik. Az adatkezelőn kívül más személy vagy szervezet a kezelt adatokhoz nem fér hozzá, az adatok a telephely helyiségében védettek. Amennyiben az adatkezelőhöz érzékeny adatok kerülnek, az érzékeny adatokat az adatkezelő a fentiek szerint zártan és titkosan kezeli.

Adatkezelés helye:

Display Computer Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ( Cg.06-09-010184)
Székhely: 6720 Szeged, Korányi fasor 3.

AXON PRODUKT Kft. ( Cg.06-09-011094)
Székhely: 6762 Sándorfalva, Tölgy u. 1.

cégek által üzemeltetett szerver.

Az adatok továbbítására kizárólag az adatkezelő törvényes, szerződéses kötelezettségei alapján kerül sor a Magyar Posta vagy futárszolgálat részére a kiszállításhoz, ill. az adatkezelő részére könyvelést végző vállakozónak a számlák könyveléséhez.

A GDPR 9. cikk (1) bek. szerinti érzékeny adatokat nem kezelünk tevékenységünk során.

Személyes adatok kezelésével kapcsolatos bármely jogsérelem - adatvédelmi incidens - esetén kérjük azonnal tegyen bejelentést a budapest.iroda@kollarpakk.hu ill. szeged.iroda@kollárpakk.hu címen az ügyben eljárt adatkezelőnek, aki az ezzel kapcsolatos panaszt haladéktalanul továbbítja a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnak- továbbiakban NAIH -, és a szükséges intézkedések megtételére jogosult és kötelezett. Ténylegesen megvalósult adatvédelmi incidens esetén az adatkezelő 72 órán belül bejelentést tesz a NAIH-nak, aki azonnali vizsgálatot indít az ügyben. Kérjük, hogy adatvédelmi incidens esetén panaszát mindenképpen jelezze az adatkezelőnek, akinek így lehetősége nyílik a panaszt azonnal orvosolni és a szükséges intézkedéseket megtenni.

Adatkezelési jogsérelem, adatvédelmi incidens esetén az intézkedésre jogosult hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint természetes személy az adatkezelés során EU általános adatvédelmi rendelete (EU GDPR) értelmében érintettként az alábbi jogokkal rendelkezik személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:

 • az EU GDPR 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatáshoz való jog
 • az EU GDPR 15. cikke szerinti hozzáférési jog
 • az EU GDPR 16. cikke szerinti helyesbítéshez való jog
 • az EU GDPR 17. cikke szerinti törléshez való jog
 • az EU GDPR 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozásához való jog
 • az EU GDPR 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz való jog

Részletes adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató:

Az adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679. sz. RENDELETE (GDPR)
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk)
 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2000. évi C. törvény - a számvitelről;
 • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.
 • 1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről;
 • 2012.évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

Alapelvek a személyes adat és az adatkezelés során

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személye adat akkor kezelhető, ha:
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

A 14. életévét be nem töltött kiskorú jognyilatkozata semmis. A 14. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének hozzájárulása is szükséges.

Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából - e törvény alapján - az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában:
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.

Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.

Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

Definíciók

1. érintett

bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

2. személyes adat

az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. különleges adat

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

4. bűnügyi személyes adat

a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

5. közérdekű adat

az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

6. közérdekből nyilvános adat

a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli

7. hozzájárulás

az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

8. tiltakozás

az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

9. adatkezelő

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

10. adatkezelés

az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

11. adattovábbítás

az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

12. nyilvánosságra hozatal

az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

13. adattörlés

az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

14. adatmegjelölés

az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

15. adatzárolás

az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

16. adatmegsemmisítés

az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

17. adatfeldolgozás

az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

18. adatfeldolgozó

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

19. adatfelelős

az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

20. adatközlő

az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

21. adatállomány

az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

22. harmadik személy

olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Az adatkezelés

Google Analytics

 1. célja: A felhasználói tevékenységek monitorozása anonim módon a honlap hatékonyságának mérésére, és ergonómia, tartalmi, designban megmutatkozó módosítások előkészítése céljából.
 2. jogalapja: A tevékénység jogalapjának meghatározásakor a Google Inc. adatvédelmi irányelvei irányadóak. http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/
 3. érintettek köre: Minden az oldalra látogató érintett.
 4. kezelt adatok köre: A Google Inc. adatvédelmi irányelvei irányadóak.
 5. időtartama: A Google Inc. adatvédelmi irányelvei irányadóak.
 6. forrása: Az oldal betöltésével egyidejűleg, az érintett böngészője lefutattja a Google által kiadott kódrészletet. Ezzel a Google Inc. adatot gyűjt a felhasználói látogatásról a saját irányelvei alapján, melyeket összegezve, anonim módon, pusztán statisztikai jelleggel bemutat az oldal üzemeltetőjének. http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/

Webserver log

 1. célja: Az oldal üzemeltetését végző szolgáltató által üzemeltetett serverre beérkező kérések naplózása. Ezzel a szolgáltató kizárhatja azokat a kéréseket, amelyek adott esetben a server biztonságos és helyes működését befolyásolhatják, továbbá performanciából eredő problémákat válthatnak ki.
 2. jogalapja: 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bek. A szolgáltató - a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően - a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
 3. érintettek köre: minden azt oldalt meglátogató felhasználó
 4. a kezelt adatok köre: Az érintett IP címe, a látogatás dátuma és időpontja, továbbá az oldalon történő aktivitása
 5. időtartama: Az oldal megtekintéseiből generálódó log állományokat a keletkezésüktől számított 5 éven keresztül őrizzük meg.
 6. forrása: Az oldal megtekintéséhez elengedhetetlenül szükséges http request-ek kerülnek naplózásra.

Facebook

 1. célja: Célja jelen weboldal népszerűsítése a weboldalra látogatók megosztásain keresztül a www.facebook.com webhelyen. A Facebook, Inc. mint külső szolgáltató beágyazható módon biztosítja a népszerűsítés lehetőségét így a funkcióval kapcsolatban a Facebook Inc. irányelvei az irányadóak.
 2. jogalapja: A tevékénység jogalapjának meghatározásakor a Facebook Inc. adatvédelmi irányelvei irányadóak a továbbiakban.
 3. érintettek köre: Minden a weboldalra látogató felhasználó érintett lehet érvényes facebook.com regisztrációval és a Facebook Inc. által biztosított funkció igénybevételével. A továbbiakban a Facebook Inc. irányelvei a mérvadóak a továbbiakban
 4. Az érintett adatok köre: A Facebook Inc. irányelvei a mérvadóak.
 5. időtartama: A Facebook Inc. irányelve a http://www.facebook.com/about/privacy/ címen fellelhetőek az időtartam vonatkozásában.
 6. forrása: A weboldalról indított kérések alapján a Facebook Inc. érdekkörébe tartozó www.facebook.com irányelvei a meghatározóak.

Hírlevél feliratkozás

 1. célja: A hírlevélre feliratkozókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése e-mail útján. A feliratkozó érintettekkel az elektronikus elérhetőségük megadása után, az adatkezelő a továbbiakban e-mail formájában tartja a kapcsolatot, nyújt tájékoztatást, illetve ad ajánlatot.
 2. jogalapja: Az érintett hozzájárulása valamint és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit figyelembe véve:

  a)Ha a fenti törvény eltérően nem rendelkezik, akkor reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével, így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

  b)A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

  Az érintett a feliratkozásával kifejezi abbéli szándékát, hogy az adatkezelőtől elektronikus leveleket kapjon.
 3. érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó érintettek.
 4. az érintett adatok köre: A hírlevélre történő feliratkozáskor a felhasználó e-mail címe, neve, IP címe, valamint a feliratkozás időpontja kerül rögzítésre.
 5. időtartama: A hírlevélre történő feliratkozáskor az érintett által rendelkezésre bocsátott és rögzített adatok, az érintett kifejezett leiratkozási kérelmének kifejezéséig lesz tárolva, amennyiben ezen szándékát a weblap erre alkalmas felületén, vagy egyéb úton - e-mail üzenet, postai úton - jelzi. Amennyiben a leiratkozási szándékot egyéb úton közli az érintett az adatkezelővel, akkor az adatok törlése 3 napon belül kerül foganatosításra.
 6. forrása: Az érintettek a hírlevél küldéshez szükséges adatokat a weblap felületén tudják az adatkezelő birtokába bocsátani.
 7. nyilvántartási száma:

Sütik használata az oldalon

Ez a weboldal esetenként sütiket használhat. Amennyiben Ön először jár az oldalon, az úgynevezett süti sáv jelenik meg. Ha elfogadja a sütiket, akkor azok betöltődnek az oldallal együtt.

Összhangban a GDPR szabályozásával, 2018. május 25-től Ön a böngészőjében választhatja azt is, hogy ne töltődjenek be a sütik. Ebben az esetben semmilyen süti nem töltődik be az oldallal. Ez egyben azt is jelenti, hogy az alábbi funkciók nem működnek, nem tárolunk adatot az Ön látogatásáról és az oldalon tett aktivitásáról.


Azonosításhoz szükséges sütik
Ezekkel a sütikkel azonosítjuk önt és a beállításait. Ilyen például az, hogy be van-e jelentkezve, illetve az, hogy hol tart a rendelésének folyamata.

Az oldalon jelenleg használt azonosításhoz szükséges sütik:

 1. Webshop regisztráció (megrendelés, a rendelés nyomon követése)
 2. Adminisztrációs felület (az oldal adminisztrációs felületéhez való hozzáférés)


Elemzéshez használt sütik
Ahhoz, hogy az oldalunk a legjobb élményt nyújtsa, időről-időre elemezzük annak használatát. Ezek a sütik adatokat továbbítanak az elemző szoftver felé.

Az oldalon jelenleg futó elemzéshez használt süti:

 1. Google Analytics követőkód
 2. Facebook pixel

Az oldalon elhelyezett elemzéshez használt sütik számunkra nem beazonosítható módon tárolják a látogató adatait azzal a céllal, hogy az oldal elérésével és használatával kapcsolatos információkat elemezni tudjuk, amely segítségével az oldal felhasználói élményét fejleszthetjük tovább.

Amennyiben szeretné megismerni ezen sütik működését, kérjük, olvassa el a Facebook és a Google aktuális adatkezelési szabályzatát.

Hirdetésszolgáltatók sütijei
Egyes aloldalakon reklámok jelenhetnek meg. Ezeket a reklámokat vagy külső szolgáltató, vagy valamelyik partnerünk adja. Ezek a sütik ahhoz kellenek, hogy lehetőleg ne terheljük önt olyan reklámokkal, melyek valószínűleg nem érdeklik önt.

Az oldalon jelenleg futó hirdetésszolgáltatói sütik:

 1. Facebook pixel (oldal látogatása esetén)
 2. Facebook event pixel (ajánlatkérés, regisztrációs űrlapok kitöltése esetén)
 3. Google Adwords konverziókövetés (hirdetésből érkező ajánlatkérések, megrendelések)
 4. Google Adwords remarketing adatbázis gyűjtés (oldal látogatása esetén)

Az oldalon elhelyezett hirdetésszolgáltatói sütik számunkra nem beazonosítható módon tárolják a látogató adatait azzal a céllal, hogy részére remarketing hirdetést jeleníthessenek meg abban az esetben, ha saját céges felhasználói fiókunkból erre a célcsoportra hozunk létre hirdetést. Amennyiben szeretné megismerni ezen sütik működését, kérjük, olvassa el a Facebook és a Google aktuális adatkezelési szabályzatát.

Egyéb harmadik fél sütijei
Ilyenek például a közösségi oldalak alkalmazásai, melyekkel kinyilváníthatja tetszését az oldalunk iránt, vagy megoszthatja azokat kedvenc közösségi oldalán.

Az oldal jelenleg az alábbi sütiket használja:

 1. Integrált Facebook oldal doboz alkalmazás
 2. Integrált Mailchimp hírlevél feliratkozás doboz alkalmazás


A sütik karbantartása
Önnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el az aboutcookies.org webhelyre.

Ön törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.

Regisztráció

 1. célja: A regisztráció az érintettek által megrendelt termékek szállításával, számlázásával és megrendeléseivel kapcsolatos adminisztráció az adatkezelő által történő feldolgozásának tárolásának elősegítése azért, hogy az oldalon keresztül automatizált, egyszerűsített folyamatként kerüljön elvégezésre az adatkezelés, valamint az érintettek által történő megrendelés nyomon követése.
 2. jogalapja: Az érintett hozzájárulása.
 3. érintettek köre: Az oldalra regisztráló felhasználók, érintettek.
 4. az érintett adatok köre: Természetes és jogi személy esetében a regisztrált felhasználó felhasználóneve, e-mail címe, jelszava, (titkosított, nem visszaállítható formában). Továbbá cég esetén a cég elnevezése, számlázási és szállítási címe, cégjegyzékszáma, adószáma. Természetes személy esetén az érintett számlázási és szállítási címe. Minden regisztrált felhasználó tekintetében rögzítésre kerül a felhasználási feltételek elfogadásának ténye, a regisztráció időpontja, a regisztrációkor érvényes IP címe.
 5. időtartama: A termék / szolgáltatás igénybevételének végétől számított 3 év.
 6. forrása: Az érintettek a regisztrációhoz szükséges adatokat a weblap felületén tudják az adatkezelő birtokába bocsátani.
 7. nyilvántartási száma:

Megrendelés

 1. célja: Az érintett által megrendelt termékek / szolgáltatások a vásárló igényeit kielégítő kiszolgálása
 2. jogalapja: Az érintett hozzájárulása.
 3. érintettek köre: A webshopon keresztül terméket rendelő érintettek.
 4. az érintett adatok köré: A megrendelt termékek jogcíme, száma, és a megrendelés státusza, valamint a termék érintetthez rendeléséhez szükséges azonosító jel. A weboldalon forgalmazott termékek tekintetében vásárláskor tárolásra kerül a termék egyedileg, a rendszeren belül generált egyedi rendelésazonosítója, továbbá a vásárlóra vonatkozó információk úgy, mint: Természetes és jogi személy esetében a regisztrált felhasználó felhasználóneve, e-mail címe, jelszava, (titkosított, nem visszaállítható formában). Továbbá cég esetén a cég elnevezése, számlázási és szállítási címe, cégjegyzékszáma, adószáma. Természetes személy esetén az érintett számlázási és szállítási címe. Minden regisztrált felhasználó tekintetében rögzítésre kerül a felhasználási feltételek elfogadásának ténye, a regisztráció időpontja, a regisztrációkor érvényes IP címe.
 5. időtartama: A megrendelés feladását követő 3 év.
 6. forrása: Az érintett a megrendeléssel kapcsolatos igényét és ennek paramétereit az weblap felületén tudja rögzíteni, megtekinteni, továbbá a megrendelés státuszával kapcsolatos információkat az adatkezelő rögzíti az oldalon ún. backend, vagy adminisztrációs felületén keresztül.
 7. nyilvántartási száma:

Telefonos ügyintézés

 1. célja: A telefonon - távbeszélőn - történő érinteti ügyintézés során az adat rögzítés folyamata, különös tekintettel az érintett nevére, e-mail címére és telefonszámára, megrendelése részleteire, annak érdekében, hogy a későbbiekben felmerülő kérdésekre az ekként megadott elérhetőségen az Info tv.-nek megfelelően teljes körű választ nyújtson az adatkezelő.
 2. jogalapja: Az érintett hozzájárulása.
 3. érintettek köre: Az adatkezelő weboldalán feltüntetett telefonszámait felhívó érdeklődő érintettek.
 4. az érintett adatok köre: Név, e-mail cím, telefonszám, az érdeklődés tárgya
 5. időtartama: A megkereséstől számítva 3 év.
 6. forrása: Az érintett saját hozzájárulása alapján a megkeresés során az adatkezelőnek megadott adatok.
 7. nyilvántartási száma:

E-mail megkeresés

 1. célja: Az e-mailen történő ügyintézés során az érintett érdeklődő adatai rögzítésre kerülnek, különös tekintettel nevére, e-mail címére és telefonszámára, annak érdekében, hogy a későbbiekben felmerülő kérdésekre az ekként megadott elérhetőségen az Info tv.-nek megfelelően teljes körű választ nyújtson az adatkezelő.
 2. jogalapja: Az érintett hozzájárulása
 3. érintettek köre: A cég weboldalán feltüntetett e-mail címre megkeresést megküldő érintettek.
 4. az érintett adatok köre: Az érintett neve, e-mail címe, abban az esetben telefonszáma, amennyiben azt e-mail levélben azt megosztotta, valamint az érdeklődés tárgya.
 5. időtartama: A megkereséstől 5 éven keresztül.forrása: Az érintett által írt e-mail üzenet, ami az adatokat tartalmazza és az adatkezelő részéről feldolgozásra kerül.

Az adatkezelés

Az adatok felvételekor, azok papír alapú és elektronikus kezelése, feldolgozása és tárolása is megtörténik.

Az egyszerű személyes adatok egyéniesítve papír alapú mappákban kerülnek tárolásra, elektronikus formában pedig a számítógép merevlemezén és külső adattárolón. Amennyiben érzékeny adatok kezelése történik, akkor azok papír alapú mappákba kerülnek, melyeket külön kezelve zárható szekrényben helyez el az adatkezelő. A zárt szekrény kulcsához kizárólag az adatkezelő képviselője fér hozzá. A papír alapú mappákban az érzékeny adat, vagy ezt tartalmazó okirat, nyilatkozat, zárt borítékban kerülnek elhelyezésre. A zárt boríték felbontására és az adat felhasználására csak a szerződéses kötelezettség teljesítése, vagy törvényben szabályozott egyéb kötelezettség teljesítése, esetlegesen vészhelyzet érdekében kerülhet sor. A zárt borítékok biztonsága érdekében a borítékot az adatkezelő pecséttel látja el.

Egyéb adatkezelés

Jelen nyilatkozatban nem érintett esetleges adatkezelések vonatkozásban az Info tv. 15.§ (4) bekezdésében foglalt 30 napos határidőn belül - a kérelem beérkezésétől számítva – teljes körűen, közérthető formában ad felvilágosítást írásban az adatkezelő. A nyilatkozatban esetlegesen nem jelölt adatkezelésekről az érintetteket az adat rögzítésekor ad tájékoztatást az adatkezelő.

Kötelezettségünket teljesítve jelen nyilatkozatban került tájékoztatásra az érintett, hogy amennyiben bármely bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt, aki a törvényi rendelkezéseknek megfelelően köteles a megkeresést teljesíteni.

Az adatkezelő a fenti hivatalok és hatóságok részére csak abban az esetben és csupán olyan terjedelemben ad ki - amit a megkeresés tartalmaz - az érintettekről személyes adatot ami a megkeresés céljának elengedhetetlen megvalósításához szükséges.

Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg, és úgy hajtja végre, hogy biztosítja az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő, kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik - a technika mai állása szerinti legmegfelelőbb módon – az érintettek adatainak biztonságáról, továbbá rendelkezésre állnak azok a technikai és szervezési rendszerek és ezek alapján a belső az eljárási szabályok, amik adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatkezelő védi a jogosulatlan hozzáférést, a megváltoztatást, a továbbítást, a nyilvánosságra hozatalt, a törlést vagy a megsemmisítést, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen minden szükséges intézkedést meg tesz.

Az adatkezelőnél fellelhető nyilvántartásokban az elektronikusan kezelt adatállományok védelme iránt biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatóak és az érintetthez rendelhetőek.

Az adatkezelő tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, ezért mindig azt a megoldást választja, ami a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan költséget és nehézséget jelent az adatkezelőnek (erről a tényről mindenkor értesíti az érintetteket).

Adattovábbítás

Személyes adatot az adatkezelő harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor továbbíthat, vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adhat át, ha
a) ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy
b) az adatkezelésnek megfelel az Info tv. 5. §-ban, illetve a 6. §-ban előírt feltételei
teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

A személyes adatok megfelelő szintű védelme akkor biztosított, ha
a) az Európai Unió kötelező jogi aktusa azt megállapítja, vagy
b) a harmadik ország és Magyarország között az érintetteknek az Info tv. 14. §-ban foglalt jogai érvényesítésére, a jogorvoslati jog biztosítására, valamint az adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás független ellenőrzésére vonatkozó garanciális szabályokat tartalmazó nemzetközi szerződés van hatályban.

Személyes adatok a nemzetközi jogsegélyről, az adóügyi információcseréről, valamint a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi szerződés végrehajtása érdekében, a nemzetközi szerződésben meghatározott célból, feltételekkel és adatkörben továbbíthatók harmadik országba.

Az EGT-államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.
Ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat
a) kezelésének lehetséges célját,
b) kezelésének lehetséges időtartamát,
c) továbbításának lehetséges címzettjeit,
d) érintettje e törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy
e) kezelésének egyéb korlátozását
a személyes adatokat átvevő adatkezelő a személyes adatot az adatkezelési korlátozásnak megfelelő terjedelemben és módon kezeli, az érintett jogait az adatkezelési korlátozásnak megfelelően biztosítja.
Az adatátvevő az adatkezelési korlátozásra tekintet nélkül is kezelheti a személyes adatot és biztosíthatja az érintett jogait, ha ahhoz az adattovábbító adatkezelő előzetes hozzájárulását adta.
Törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az adatkezelő a személyes adat továbbításával egyidejűleg a címzettet tájékoztatja
Az adattovábbító adatkezelőt - kérelmére - az adatátvevő tájékoztatja az átvett személyes adatok felhasználásáról.

A fentiek figyelembevételével a következő felek számára valósulhat meg adattovábbítás az oldal használata során, mint adatkezelők részére:

Adattovábbítás Posta és Futárszolgálat részére

Az oldalról indított rendelések kiszállításának érdekében Ön elfogadja, hogy az adatkezelő által tárolt adatai közül továbbításra kerülnek az alábbiak a Magyar Posta Zrt. vagy futárszolgálat, mint adatovábbító részére.

 1. Az adattovábbítás célja: a felhasználók megrendeléseinek teljesítése során a kiszállítást a Magyar Posta Zrt. vagy futárszolgálat végzi, annak pontossága és hiánytalansága érdekében.
 2. jogalapja: az érintett hozzájárulása melyet a megadott címére történő kiszállítás igénylésével fejez ki.
 3. érintettek köre: a házhozszállítást igénybe vevő felhasználók
 4. a továbbított adatok köre: Név, cím, telefonszám, e-mailcím, tranzakciós összeg, a felhasználó esetleges kiszállítással kapcsolatos egyéb kérései
 5. a továbbított adatok kezelésének időtartama: A Magyar Posta Zrt. és a futárszolgálat irányelve a mérvadó az időtartam vonatkozásában

Felhasználási feltételek


Amennyiben honlapunkon, vagy bármely oldalunkon látogatást tesz elismeri, hogy elmúlt 18 éves és egyetért a felhasználási feltételekkel az alul leírtakban. Ha nem ért egyet, kérjük hagyja el oldalunkat.
Fenntartjuk a jogot, hogy a felhasználási feltételeket Kollár Pakk Kft. megváltoztassa, módosítsa.
Célunk naprakész és pontos információkat szolgáltatni. Amennyiben valamely információk helytelensége a tudomásunkra jut, törekszünk a hiba kijavítására. A Kollár Pakk Kft. ugyanakkor semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal a honlapon található információkkal kapcsolatban.

A szolgáltatás mennyiségének változtatását fenntartjuk. Szolgáltatásunk célja a befektetőket, önálló döntéseiket segítendő, információkkal való ellátása és oktatása. Kollár Pakk Kft. mindent elkövet azért, hogy információi a lehető legpontosabbak, és helyesek legyenek. Jogi értelemben vett felelősséget, az információk helyességéért viszont nem tudunk vállalni.
Az információk nem feltétlenül teljes körűek, pontosak, átfogó jellegűek vagy naprakészek.
Esetenként olyan külső honlapokra irányítanak tovább, melyek felett a Kollár Pakk Kft. nem rendelkezik ellenőrzési joggal, és melyeket illetően Kollár Pakk Kft. semmiféle felelősséget nem vállal.
A Kollár Pakk Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a honlap bármely részét bármikor saját belátása szerint felfüggessze, megváltoztassa, módosítsa, eltávolítsa, vagy új részekkel kiegészítse.

Jogi nyilatkozat

Kollár Pakk Kft. (Székhely:6726 Szeged, Csalogány utca 24.) minden tőle telhető, és ésszerű erőfeszítést megtett és megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a www.kollarpakk.hu internetes honlapján közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában.
Mindezek ellenére, az Kollár Pakk Kft., sem közvetlenül, sem pedig ráutaló, vagy közvetett módon nem vállal szavatosságot a jelen honlapon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a honlapot vagy a rajta közzétett információkat részben vagy egészben megszüntesse.

Kollár Pakk Kft., nem vállal felelősséget a honlapon előforduló semmilyen pontatlanságért vagy hiányosságért.
A www.kollarpakk.hu honlapon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége. A Kollár Pakk Kft. nem vállal felelősséget a honlaphoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

A Kollár Pakk Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a honlapok használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A Kollár Pakk Kft. honlapjának bármelyik olyan felhasználója, aki a honlap felhasználásával információt szolgáltat a Kollár Pakk Kft. részére elfogadja, hogy a Kollár Pakk Kft.-nek korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint az Kollár Pakk Kft. az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni kivéve, ha a Felek erről külön szerződésben másképp nem rendelkeztek.

A Kollár Pakk Kft. tiszteletben tartja a személyes adatok védelmét, a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével kezeli a rendelkezésére bocsátott ilyen jellegű adatokat.

Kizárólag a megjelölt célra használja fel, nem egyesíti más forrásból származó adatbázisaival és semmilyen formában nem adja át harmadik félnek és minden tőle telhető és ésszerű erőfeszítést megtesz az ilyen adatok védelme érdekében.

Tájékoztatás céljából felhívjuk a figyelmet arra, hogy a www.kollarpakk.hu oldalairól más cégek és egyéb szervezetek honlapjára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a Kollár Pakk Kft. nem vállal felelősséget. Ezen honlapok használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

A Kollár Pakk Kft. honlapjai és az azokon található minden képi, hang- és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag az Kollár Pakk Kft. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Tájékoztatás céljából felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kollár Pakk Kft. fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Kollár Pakk Kft. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

Szeged, 2018.07.17.

Kollár Pakk Kft.

képv. Kollár Imre Zoltán ügyvezető