A Szolgáltató megnevezése, adatai

Cég elnevezése: Kollár Pakk Csomagolástechnikai, Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Cég rövidített elnevezése: Kollár Pakk Kft.
Székhely: 6726 Szeged Csalogány utca 24.
Adószám: 11097978-2-06
Cégjegyzékszám: 06-09-003646

Kapcsolat
Telefon: +36-1-800-8089
e-mail: budapest.iroda@kollarpakk.hu


A www.kollarpakk.hu webhely adatai
A honlap fenntartója és elérhetőségei
Cégnév: Kollár Pakk Csomagolástechnikai, Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely cím: 6726 Szeged Csalogány utca 24.
Telefon: +36-1-800-8089
Adószám: 11097978-2-06
E-mail cím: budapest.iroda@kollarpakk.hu
Weboldal: www.kollarpakk.hu

A Szolgáltató adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-87766/2015

A tárhely szolgáltató adatai és elérhetőségei
Cégnév: Axon Produkt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely cím és postai cím: 6762 Sándorfalva, Tölgy utca 1.
Telefon: +36-20-216-5595
Adószám: 13888501-2-06
E-mail cím: ugyfel(kukac)axonltd.hu
Weboldal: http://axonltd.hu/

Az adatkezelés helye

A Szolgáltató székhelye és hivatalos telephelyei, valamint a www.kollarpakk.hu webhely.

A Szolgáltató adatkezelési céljai

A Szolgáltató személyes adatot kizárólag saját üzleti céljaihoz kapcsolódóan kezel. Ezek a célok:
ajánlat, szerződés, számlázás, álláspályázat, saját ügyfelekkel és partnerekkel kapcsolatos kommunikáció, úgymint remarketing, hírlevél, direkt marketing küldemények.

(További adatkezelés: munkavállalói adatok, amelyeket a Szolgáltató a munkaszerződésben részletezett módon, saját zárt rendszerében kezel. A munkavállalói adatok kezelésének részletes feltételeit a munkaszerződés adatkezelési melléklete tartalmazza.)

A kezelt személyes adatok

Név, személyes (vagy céges, de személyhez kapcsolódó) e-mail cím, telefonszám. Valamint álláspályázat esetén az álláspályázó önéletrajzában és motivációs levelében szereplő személyes adatok (végzettség, szakmai pályafutás stb.)

Általunk egyedi beazonosításra nem alkalmas adatok: sütik által tárolt azonosítók. Lásd lentebb, "Sütik használata az oldalon".

Adatkezelési folyamatok, adatkezelés módja

A Szolgáltató adatokat zárt rendszerű számítógépes hálózatán tárol és kezel, kivétel ez alól a hírlevél küldéshez kapcsolódó adatbázis.

Hírlevél küldést a  Mailchimp, rendszerén keresztül végzünk, ahol a rendszerszolgáltató, adatfeldolgozó: The Rocket Science Group LLC. 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308. A Mailchimp GDPR adatkezelési tájékoztatója.

A hírlevélre történő feliratkozás történhet a honlapon erre a célra létrehozott blokkban, vagy egyéb partneri esemény (tárgyalás, rendezvény, megállapodás) során adott hozzájárulással. A hírlevélről a feliratkozott bármikor díjmentesen leiratkozhat a levél alján található leiratkozási linken. A leiratkozással e-mail címe automatikusan törölve van. Valamint telefonon, írásban és személyesen is kérheti a leiratkozást, amely alapján a Szolgáltató haladéktalanul elvégzi az adat törlését.

Amennyiben az érintett személy egyéb úton lép üzleti kapcsolatba cégünkkel (üzleti találkozó, rendezvény, ajánlatkérés, megrendelés, szerződéskötés, partneri kapcsolat), úgy az üzleti kapcsolat során a Szolgáltató nyilatkoztatja arról, hogy a későbbiekben direkt marketing célú megkeresést (hírlevél, telemarketing, dm küldemény) engedélyez-e.

Amennyiben az érintett személy álláspályázatra jelentkezik, úgy az álláspályázattal kapcsolatos kommunikáció során a Szolgáltató nyilatkoztatja arról, hogy pályázatát eltárolhatjuk-e, valamint nem nyertessége esetén nyilatkoztatja arról, hogy a későbbiekben újabb állásajánlat küldését engedélyezi-e.


Személyes adatok kezelésének időtartama
A személyes adatokat az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, leiratkozásig, illetve törlési kérés beérkezéséig kezeljük, a fentiek alapján haladéktalanul töröljük.

Adat átadása harmadik fél részére
Harmadik fél részére csak kifejezetten az érintett személy írásos hozzájárulása alapján, meghatározott feltételei mellett adunk át személyes adatot. Kivételt jelent ez alól a hatósági és/vagy bűnügyi célú adatszolgáltatás, amelyet a mindenkori hatályos előírások alapján bocsátunk a hatóság rendelkezésére.

Vonatkozó jogszabályok, irányelvek
A Kollár Pakk Kft. (a továbbiakban: „Szolgáltató”) tevékenysége során előfizetői, ügyfelei és partnerei (a továbbiakban: „Felhasználó”) adatainak kezelésében a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok megismeréséről az 2011. évi CXII.Törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről az 1995. évi CXIX.törvény alapján az alábbi adatkezelési szabályokat, valamint a GDPR szabályait érvényesíti. Amennyiben a hatályos jogszabályok közötti jogharmonizáció nem történt meg, úgy a magasabb rendű szabályozásnak megfelelően jár el.

Az adatkezelés alapja

 • Az érintett hozzájárulása a következő esetekben: hírlevél, célzott online hirdetés, remarketing, álláspályázat
 • Szerződés teljesítéséhez szükséges a következő esetekben: ajánlatok, megrendelések, szerződések, számlázás (magánszemélyek részére), ügyfelekkel (kapcsolattartókkal) történő kommunikáció.
 • Jogos érdekek érvényesítése: kintlévőség kezelés, katasztrófa elhárítás, adatkezelési incidensekkel kapcsolatos ügyintézés. Ebben az esetben kizárólag az ügymenet lezárásáig kezeljük az adatokat.


Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja a Szolgáltatóval írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából -e törvény alapján-az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, a Szolgáltató a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
16. életévét betöltött személyek törvényes képviselőjük beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nélkül érvényes hozzájáruló jognyilatkozatot tehetnek adataik kezelése tekintetében.

Az adatbiztonság védelme

A Szolgáltató köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani,hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
A Szolgáltató adatfeldolgozóként is köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat-és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok-kivéve ha azt törvény lehetővé teszi- közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
A személyes adatok automatizált feldolgozása során a Szolgáltató további intézkedésekkel biztosítja
a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
d)annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

A Szolgáltatónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene a Szolgáltatónak. Szolgáltató informatikai és adatbiztonsági szabályzattal rendelkezik.

Adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit e törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel.
Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe.
Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti tevékenységben érdekelt.
Adatzárolási kötelezettség, ha az érintett kéri, vagy a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit.

Szolgáltató adatfeldolgozást nem végez. Szolgáltató adatfeldolgozói feladatra megbízást adhat.

Az adott megbízást az adatfeldolgozóval kötött írásos szerződés, illetve adatfeldolgozó rendszerek használata esetén a rendszerek adatkezelési szabályzatuk szerint látják el, amely szerződés/szabályzat pontosan kitér a személyes adatok kezelésére.

Szolgáltató az alábbi rendszereket használja, amely rendszerek adatfeldolgozóként definiáltak:


Sütik használata az oldalon

Ez a weboldal esetenként sütiket használhat. Amennyiben Ön először jár az oldalon, az úgynevezett süti sáv jelenik meg. Ha elfogadja a sütiket, akkor azok betöltődnek az oldallal együtt.

Összhangban a GDPR szabályozásával, 2018. május 25-től Ön  a böngészőjében választhatja azt is, hogy ne töltődjenek be a sütik. Ebben az esetben semmilyen süti nem töltődik be az oldallal. Ez egyben azt is jelenti, hogy az alábbi funkciók nem működnek, nem tárolunk adatot az Ön látogatásáról és az oldalon tett aktivitásáról.


Azonosításhoz szükséges sütik
Ezekkel a sütikkel azonosítjuk önt és a beállításait. Ilyen például az, hogy be van-e jelentkezve, illetve az, hogy hol tart a rendelésének folyamata.

Az oldalon jelenleg használt azonosításhoz szükséges sütik:

 • Webshop regisztráció (megrendelés, a rendelés nyomon követése)
 • Adminisztrációs felület (az oldal adminisztrációs felületéhez való hozzáférés)


Elemzéshez használt sütik
Ahhoz, hogy az oldalunk a legjobb élményt nyújtsa, időről-időre elemezzük annak használatát. Ezek a sütik adatokat továbbítanak az elemző szoftver felé.

Az oldalon jelenleg futó elemzéshez használt süti:

 • Google Analytics követőkód
 • Facebook pixel 

Az oldalon elhelyezett elemzéshez használt sütik számunkra nem beazonosítható módon tárolják a látogató adatait azzal a céllal, hogy az oldal elérésével és használatával kapcsolatos információkat elemezni tudjuk, amely segítségével az oldal felhasználói élményét fejleszthetjük tovább.

Amennyiben szeretné megismerni ezen sütik működését, kérjük, olvassa el a Facebook és a Google aktuális adatkezelési szabályzatát.

Hirdetésszolgáltatók sütijei
Egyes aloldalakon reklámok jelenhetnek meg. Ezeket a reklámokat vagy külső szolgáltató, vagy valamelyik partnerünk adja. Ezek a sütik ahhoz kellenek, hogy lehetőleg ne terheljük önt olyan reklámokkal, melyek valószínűleg nem érdeklik önt.

Az oldalon jelenleg futó hirdetésszolgáltatói sütik:

 • Facebook pixel (oldal látogatása esetén)
 • Facebook event pixel (ajánlatkérés, regisztrációs űrlapok  kitöltése esetén)
 • Google Adwords konverziókövetés (hirdetésből érkező ajánlatkérések, megrendelések)
 • Google Adwords remarketing adatbázis gyűjtés (oldal látogatása esetén)

Az oldalon elhelyezett hirdetésszolgáltatói sütik számunkra nem beazonosítható módon tárolják a látogató adatait azzal a céllal, hogy részére remarketing hirdetést jeleníthessenek meg  abban az esetben, ha saját céges felhasználói fiókunkból erre a célcsoportra hozunk létre hirdetést. Amennyiben szeretné megismerni ezen sütik működését, kérjük, olvassa el a Facebook és a Google aktuális adatkezelési szabályzatát.

Egyéb harmadik fél sütijei
Ilyenek például a közösségi oldalak alkalmazásai, melyekkel kinyilváníthatja tetszését az oldalunk iránt, vagy megoszthatja azokat kedvenc közösségi oldalán.

Az oldal jelenleg az alábbi sütiket használja:

 • Integrált Facebook oldal doboz alkalmazás
 • Integrált Mailchimp hírlevél feliratkozás doboz alkalmazás


A sütik karbantartása
Önnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el az aboutcookies.org webhelyre.

Ön törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.

 

Felhasználási feltételek


Amennyiben honlapunkon, vagy bármely oldalunkon látogatást tesz elismeri, hogy elmúlt 18 éves és egyetért a felhasználási feltételekkel az alul leírtakban. Ha nem ért egyet, kérjük hagyja el oldalunkat.
Fenntartjuk a jogot, hogy a felhasználási feltételeket Kollár Pakk Kft. megváltoztassa, módosítsa.
Célunk naprakész és pontos információkat szolgáltatni. Amennyiben valamely információk helytelensége a tudomásunkra jut, törekszünk a hiba kijavítására. A Kollár Pakk Kft. ugyanakkor semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal a honlapon található információkkal kapcsolatban.

A szolgáltatás mennyiségének változtatását fenntartjuk. Szolgáltatásunk célja a befektetőket, önálló döntéseiket segítendő, információkkal való ellátása és oktatása. Kollár Pakk Kft. mindent elkövet azért, hogy információi a lehető legpontosabbak, és helyesek legyenek. Jogi értelemben vett felelősséget, az információk helyességéért viszont nem tudunk vállalni.
Az információk nem feltétlenül teljes körűek, pontosak, átfogó jellegűek vagy naprakészek.
Esetenként olyan külső honlapokra irányítanak tovább, melyek felett a Kollár Pakk Kft. nem rendelkezik ellenőrzési joggal, és melyeket illetően Kollár Pakk Kft. semmiféle felelősséget nem vállal.
A Kollár Pakk Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a honlap bármely részét bármikor saját belátása szerint felfüggessze, megváltoztassa, módosítsa, eltávolítsa, vagy új részekkel kiegészítse.

Jogi nyilatkozat

Kollár Pakk Kft. (Székhely:6726 Szeged, Csalogány utca 24.) minden tőle telhető, és ésszerű erőfeszítést megtett és megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a www.kollarpakk.hu internetes honlapján közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában.
Mindezek ellenére, az Kollár Pakk Kft., sem közvetlenül, sem pedig ráutaló, vagy közvetett módon nem vállal szavatosságot a jelen honlapon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a honlapot vagy a rajta közzétett információkat részben vagy egészben megszüntesse.

Kollár Pakk Kft., nem vállal felelősséget a honlapon előforduló semmilyen pontatlanságért vagy hiányosságért.
A www.kollarpakk.hu honlapon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége. A Kollár Pakk Kft. nem vállal felelősséget a honlaphoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

A Kollár Pakk Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a honlapok használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A Kollár Pakk Kft. honlapjának bármelyik olyan felhasználója, aki a honlap felhasználásával információt szolgáltat az Kollár Pakk Kft. részére elfogadja, hogy a Kollár Pakk Kft.-nek korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint az Kollár Pakk Kft. az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni kivéve, ha a Felek erről külön szerződésben másképp nem rendelkeztek.

A Kollár Pakk Kft. tiszteletben tartja a személyes adatok védelmét, a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével kezeli a rendelkezésére bocsátott ilyen jellegű adatokat.

Kizárólag a megjelölt célra használja fel, nem egyesíti más forrásból származó adatbázisaival és semmilyen formában nem adja át harmadik félnek és minden tőle telhető és ésszerű erőfeszítést megtesz az ilyen adatok védelme érdekében.

Tájékoztatás céljából felhívjuk a figyelmet arra, hogy a www.kollarpakk.hu oldalairól más cégek és egyéb szervezetek honlapjára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért az Kollár Pakk Kft. nem vállal felelősséget. Ezen honlapok használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

Az Kollár Pakk Kft. honlapjai és az azokon található minden képi, hang- és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag az Kollár Pakk Kft. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Tájékoztatás céljából felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kollár Pakk Kft. fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. Az Kollár Pakk Kft. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.